• Misja szkoły

    • Misja - cele - dążenia - zadania

     Misją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu jest stworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, pomoc w mądrym wykorzystaniu jego intelektualnych i osobowościowych predyspozycji.

     Celem szkoły jest nauczanie w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w atmosferze wzajemnej życzliwości. Zadaniem szkoły jest przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego i godnego życia. Misją szkoły jest umożliwienie uczniom zdobycia wykształcenia na wysokim poziomie, przygotowanie ich do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, nauczenie aktywności na rynku pracy.

     Dążeniem szkoły jest wychowanie ludzi odpowiedzialnych, świadomych podejmowanych decyzji i otwartych na świat. Celem szkoły jest kształcenie tolerancji wobec drugiego człowieka, uczenie wrażliwości na jego potrzeby, promowanie świadomości dziedzictwa regionalnego i narodowego oraz przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie

      

     Zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom bezpiecznej nauki.

    • Wizja szkoły

    • Edukacja w ANDERSIE startem do kariery

     Szkoła ma za zadanie pobudzanie do działania, uczenie otwartości na świat, inspirowanie do rozwoju wewnętrznego, animowanie kreatywności, mobilizowanie do stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, stymulowanie wyobraźni i wrażliwości uczniów. Zadaniem placówki jest kształcenie twórczych zachowań uczniów, opieka merytoryczna nad jednostkami utalentowanymi, wyzwalanie zdolności i wspieranie w ich rozwijaniu, wspomaganie wychowanków w zdobywaniu wiedzy praktycznej przydatnej do pełnienia w życiu różnych ról społecznych.

     Dążeniem szkoły jest wdrażanie innowacji pedagogicznych, programów autorskich, realizowanie projektów edukacyjnych.

     Celem szkoły jest nastawienie na rozwój edukacji językowej uczniów poprzez wyjazdy za granicę, poszerzenie współpracy międzynarodowej ze szkołami w Niemczech, na Ukrainie. Przyszłością placówki jest przekształcenie się w szkołę samorządną, w której nauczyciele wraz z rodzicami i uczniami będą ustalać kierunek rozwoju szkoły, co będzie stanowiło część rocznego planu pracy szkoły.

     Szkoła nastawiona jest na promowanie wysokiej jakości nauczania w środowisku lokalnym, popularyzowanie jej blisko siedemdziesięcioletniej tradycji i dorobku. Placówka kładzie nacisk na rozwój zainteresowań naukowych, artystycznych i twórczych młodzieży poprzez stworzenie ciekawych kół zainteresowań wynikających z potrzeb uczniów. Uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach przedmiotowych.

     Szkoła prezentuje nowatorskie projekty uczniów w przestrzeni lokalnej, aktywnie współpracuje z instytucjami społecznymi i kulturalnymi w mieście. Uczniowie planują karierę zawodową dzięki szeroko rozwiniętemu doradztwu zawodowemu.

     Proces edukacyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa ma za zadanie prowadzić młodego człowieka do sukcesu

  • Wizerunek absolwenta szkoły

    • Rozwój duchowy
    • Wychowanek szkoły jest kreatywny, twórczy, przedsiębiorczy, dociekliwy, krytyczny, odkrywczy, otwarty na innowacje. Rozwija swoją osobowość, szuka sposobu dojścia do celu, wytrwale do niego dąży, z pokorą znosi porażki, odważnie przyjmuje zmiany, jest skłonny do podejmowania wyzwań i ryzyka, umie rozwiązywać problemy.

      

    • Rozwój intelektualny
    • Absolwent szkoły planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, posiada wysoki zasób wiedzy pozwalający na kontynuowanie nauki na uczelni wyższej, rozwija swoje talenty, realizuje pasje życiowe, planuje karierę. Jest przygotowany do samokształcenia, ma ukształtowane zainteresowania, posługuje się nowoczesnymi technikami technologicznymi, korzysta z różnorodnych źródeł informacji, zdobytą wiedzę i umiejętności praktycznie stosuje w życiu.

    • Rozwój społeczny
    • Absolwent szkoły jest komunikatywny, dostrzega potrzebę działania w zespole i potrafi w nim pracować, jest świadom odpowiedzialności za efekt pracy zespołu. Jest przygotowany do życia w społeczeństwie i w rodzinie, bierze udział w wyborach samorządowych, prezydenckich, parlamentarnych, europarlamentarnych, świadomie uczestniczy w uroczystościach państwowych. Wychowanek ma świadomość praw i obowiązków obywatelskich.

    • Rozwój kulturalny
    • Uczeń jest świadomym odbiorcą dzieł kultury i sztuki, bierze udział w wydarzeniach kulturalnych miasta, współtworzy kulturę w środowisku lokalnym. Potrafi obcować z kulturą wysoką poprzez branie udziału w spektaklach teatralnych, koncertach, festiwalach. Absolwent na co dzień stosuje zasady savoir - vivre’u, przestrzega zasad kultury języka.

    • Rozwój fizyczny
    • Wychowanek szkoły prowadzi i upowszechnia zdrowy styl życia, prowadzi profilaktykę prozdrowotną, dostrzega potrzebę dbałości o kondycją fizyczną, uprawia sport, jest kulturalnym kibicem sportowym.

    • Rozwój etyczny
    • Dokonuje świadomego wyboru światopoglądu, wartości, zna kodeks etyczny i moralny, stosuje jego zasady w życiu. Absolwent jest odpowiedzialny za swoje wybory i zachowania, wykazuje zdolność dostrzegania potrzeb innych, potrafi okazać pomoc potrzebującym.