• HISTORIA SZKOŁY

     • 01.09.1946
      • Pierwsze powojenne kroki

       Pierwsze powojenne kroki

       Szkoła kształcąca na poziomie średnim w Złocieńcu ma blisko siedemdziesięcioletnią tradycję. 01 września 1946 roku z inicjatywy władz Powiatu Drawskiego, mocą decyzji Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie powstało Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe w Złocieńcu. Gimnazjum mieściło się w przedwojennym budynku szkoły średniej przy ulicy Okrzei. Nauka trwała 4 lata, a absolwent nie zdawał egzaminu maturalnego, lecz otrzymywał świadectwo ukończenia szkoły. Była to szkoła trzyletnia I stopnia, po ukończeniu której można było kontynuować naukę w dwuletnim liceum II stopnia.

     • 01.09.1947
      • Lata czterdzieste

       Lata czterdzieste

       Rok szkolny 1946/47 był prawdziwie pionierskim dla złocienieckiej szkoły. W trakcie jego trwania stabilizowała się wolno kadra nauczycielska, uzupełniana nauczycielami, którzy przybywali z rzeszami emigrantów z Polski centralnej, Kresów oraz powracającymi z robót przymusowych.

       Różnymi drogami nabywano i uzupełniano brakujący sprzęt szkolny oraz podstawowe pomoce naukowe. Największym problemem był brak podręczników szkolnych, a te, które posiadali nauczyciele, były jedynym źródłem szkolnej edukacji, stąd podstawowym sposobem wiedzy szkolnej były notatki zapisane w zeszytach.

       W 1948r. Rozporządzeniem Ministra Oświaty, dotychczasowe gimnazja zostały przekształcone na czteroletnie licea, a podstawą organizacyjną kształcenia była siedmioletnia szkoła podstawowa.

       Od 1949r działalność edukacyjną prowadziła Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalnościach: ceramik, formierz ceramiczny, włókiennik, murarz, ogrodnik, elektryk, a od 1972r. - ślusarz - mechanik. Szkoła nie posiadała warsztatów szkolnych, więc uczniowie prowadzili praktyki w Zakładach Przemysłu Włókienniczego, Zakładach Ceramiki Budowlanej, Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, Państwowym Ośrodku Maszynowym oraz w spółdzielczych i prywatnych zakładach rzemieślniczych.

     • 01.09.1950
      • Trudne lata pięćdziesiąte

       Trudne lata pięćdziesiąte

       W roku szkolnym 1950/51 rozpoczęło funkcjonowanie Liceum Administracyjno - Gospodarcze II stopnia dla Dorosłych.

       Od 1 września 1953r. szkołę przekształcono na 5-letnie Technikum Handlowe Centrali Rolniczej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Warszawie. Absolwenci po ukończeniu technikum otrzymywali tytuł technika handlowego. Technikum Handlowe, rozpoznając potrzeby rynkowe przygotowywało wykwalifikowane kadry do rodzącego się i rozwijającego handlu oraz spółdzielczości. Szkoła rozwijała się i kształciła w specjalnościach takich jak: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość. Specjalności te cieszyły się popularnością. Absolwenci byli chętnie zatrudniani w wielu nowych przedsiębiorstwach i instytucjach.

       Od 1953r. zorganizowano Wydział Zaoczny Technikum Ekonomicznego w celu umożliwienia uzupełnienia wykształcenia kadrom pracowników, zatrudnionych w rozwijających się przedsiębiorstwach spółdzielczych, przedsiębiorstwach pegeerowskich, kółkach rolniczych, handlu i wielu innych zakładach pracy na terenie Powiatu Drawskiego i organizującego się województwa koszalińskiego.

       W 1955r. dodatkowo utworzono trzyletnią Szkołę Rolniczą – kierunek na podbudowie zasadniczej szkoły rolniczej lub szkoły przysposobienia rolniczego o specjalności wiejski obrót towarowy. Absolwenci tego kierunku składali egzamin maturalny. Celem tej formy kształcenia było przygotowanie wykwalifikowanych kadr do powstających w miastach, miasteczkach i wsiach Gminnych Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej oraz gminnych ośrodków maszynowych.

     • 01.09.1956
      • Zespół Szkół Zawodowych

       Zespół Szkół Zawodowych

       W roku 1956 nastąpiła kolejna reorganizacja szkoły. Dotychczasowe Technikum Handlowe przekształcono w Technikum Ekonomiczne. Przyjęty profil kształcenia przetrwał do 1968r. W 1968r. naukę w technikum ekonomicznym pobierało 198 uczniów.

       W roku 1976 Centralna Rada Spółdzielcza Samopomocy Chłopskiej w Warszawie zaprzestała działalności nadzorczej i zaprzestała być organem założycielskim szkoły. CRS zrzekła się funkcji nadzorczej na korzyść Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koszalinie. Szkoły zawodowe połączono i utworzono Zespół Szkół Zawodowych. Zespół posiadał szkołę średnią, liceum ekonomiczne, które kształciło w specjalnościach: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz finanse i rachunkowość.

       W roku szkolnym 1981 dokonano kolejnej reorganizacji szkoły, a w tym kolejnej zmiany nazwy placówki, Zespół Szkół Zawodowych został przekształcony na Zespół Szkół w Złocieńcu.

     • 01.09.1987
      • Liceum Ogólnokształcące

       Liceum Ogólnokształcące

       W roku szkolnym 1987/88 rozpoczęła działalność w ramach zespołu nowa szkoła - Liceum Ogólnokształcące. Szkoła posiadała również wydział zaoczny dla pracujących. W roku szkolnym 1991/1992 organizacja szkoły przedstawiała się więc następująco:

       - liceum ogólnokształcące - 4 oddziały

       - liceum ekonomiczne - 6 oddziałów

       - zasadnicza szkoła zawodowa - 13 oddziałów.

     • 10.11.2000
      • Hala widowiskowo-sportowa

       Hala widowiskowo-sportowa

       W roku 1999 zrodziła się inicjatywa wspólnej inwestycji oświatowej pod nazwą Hala widowiskowo - sportowa przy Zespole Szkół w Złocieńcu. Inicjatorami inwestycji byli: Rada Powiatu Drawskiego oraz Rada Miasta i Gminy Złocieniec.

       10 listopada 2000r., w kolejną rocznicę Narodowego Święta Niepodległości wmurowano kamień węgielny pod przyszłą halę.

       19 czerwca 2004r. nastąpiło oficjalne otwarcie hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu.  Miasto Złocieniec i Powiat Drawski zrealizowały wspólnie inwestycję oświatową z przeznaczeniem dla uczniów złocienieckich szkół, mieszkańców miasta i powiatu drawskiego.

     • 18.01.2001
      • Nadanie imienia szkole

       Nadanie imienia szkole

       18 maja 2001r. Zespołowi Szkół w Złocieńcu nadano imię gen. Władysława Andersa. W uroczystości brał udział Marszałek Sejmu RP, Maciej Płażyński.